CURSO ONLINE

BENESTAR ANIMAL

TÍTULO OFICIAL HOMOLOGADO

FORMACIÓN OBRIGATORIA PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE COMPETENCIA PARA CONDUTORES/AS QUE TRANSPORTAN ANIMAIS VIVOS.

PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO XERAL

 1. Introducción:
  • Lexislación sobre benestar animal.
  • Razóns de formación en benestar animal.
  • .Motivación do gandeiro.
 2. Coñecemento dos animais.
  • Anatomía e fisioloxía das especies de animais de renda. Diferencias que condicionan aos distintos comportamentos e capacidades.
  • Comportamento animal. O comportamento segundo a especie, raza, idade e estado. Condicionantes anatómicos, sensoriais e outros que configuran o comportamento.
  • Fatiga e benestar animal. Adaptación. Concepto e importancia.
  • Saúde e enfermidade. Causas que predispoñen e determinantes da enfermidade. A hixiene e prevención como factores de benestar animal.
  • Saúde e enfermidade. Causas que predispoñen e determinantes da enfermidade. A hixiene e prevención como factores de benestar animal.
  • Rexistros das explotacións gandeiras.
  • Seguridade no traballo. Criterios de seguridade para o persoal que traballa con animais. Importancia e a súa relación co benestar animal.
 3. Aspectos sociais do benestar animal. O benestar animal na Unión Europea e no mundo:
  • Relación home-animal. Aspectos sociais e relacións específicas.
  • O punto de vista da sociedade sobre benestar animal.
  • O benestar animal como factor económico das produccións. Repercusións da falta de benestar animal na productividade e na calidade dos produtos animais. Calidade ética das produccións animais.
  • Tendencias e perspectivas de futuro.
 4. Aspectos de benestar animal:
  • As instalacións e os equipamentos. Requerimentos para as distintas actividades e especies, e momentos da producción.
  • Repercusións do contorno no benestar animal. Requerimentos.
  • Manexo, manipulación, contención dos animais e aplicación práctica dos coñecementos do comportamento animal. Conduccións do rabaño.
  • Actuación ante unha emerxencia: plans de continxencia en granxa, durante o transporte e o matadeiro.
  • Sacrificio de urxencia e métidos de sacrificio humanitario.
  • Métodos de mellora no benestar en explotacións, transporte e sacrificio.
  • A PAC e o benestar. Criterios de condicionalidade.
  • Infraccións e sancións
  • Proba de aptitude.

MÓDULO ESPECÍFICO

 1. Lexislación específica sobre protección dos animais durante o seu transporte. Responsabilidade do transportista e do resto do persoal que manexa os animais.
 2. Aptitude para o transporte. Características dos medios de transporte.
 3. Intervalos viaxes-descanso. Densidade da carga. Necesidades de comida e auga.
 4. Impacto da condución sobre o benestar animal.
 5. Seguridad viaria. A actuación do/a transportista en caso de accidente ou incidente durante o transporte de animais por estrada.
 6. Documentos necesarios para desprazar aos animais: autorización e rexistro do/a transportista e do vehículo. Documentación que debe acompañar aos animais. Identificación animal.
 7. Deseño de vehículos. Limpeza e desinfección dos vehículos.
 8. Plans de alerta sanitaria. Importancia do transporte na transmisión de enfermidades.
 9. Coidados de emerxencia dispensados aos animais. Sacrificio de emerxencia.
 10. Viaxes de larga duración. Condicións especiais nos viaxes de larga duración. Folla de ruta. Sistemas de xeolocalización.