CURSO ONLINE

TACÓGRAFO E TEMPOS DE CONDUCIÓN E DESCANSO

COÑECE EN PROFUNDIDADE O MANEXO E FUNCIONAMENTO DO TACÓGRAFO DIXITAL, ASÍ COMO A NORMATIVA DOS TEMPOS DE CONDUCIÓN E DESCANSO.

PROGRAMA FORMATIVO

 1. Aspectos Legais e Réxime Sancionador
  • Información básica da lexislación actual.
  • Normativa social relativa a condutores e o aparato de control.
  • Lexislación social europea: xornada de traballo, funcións do tacógrafo dixital
  • Réxime sancionador e sancións maís frecuentes.
 2. Pictogramas
  • Definición de pictograma.
  • Pictogramas básicos e específicos.
  • Combinacións de pictogramas, e outras informacións que aparecen na pantalla.
 3. Tacógrafo
  • Concepto
  • Instalación
  • Funcionamento: A folla de rexistro
  • O disco diagrama
  • Pautas de actuación ante o cambio de vehículo durante o servizo.
  • Actuacións en caso de avaría
  • Feitos sancionables.
  • Diferencias entre o tacógrafo analóxico e dixital
  • Motivos que promoven o cambio do tacógrafo analóxico ao dixital
 4. Tarxetas
  • Tipos de tarxetas
  • Elementos principais da tarxeta dixital.
  • Requerimentos principais para a expedición da tarxeta dixital.
  • Períodos de validez e uso.
  • Accións responsables en caso de pérdida, roubo ou subtracción
 5. Tíckets
  • 24 horas de actividade do condutor
  • Indicentes e fallos do vehículo
  • Excesos de velocidade
  • Datos técnicos
  • Perfís de velocidade
  • Perfís de revolucións
  • Impresión de tíckets
 6. Obrigas relativas ao tratamento da información
  • Volcado da información
  • Verificación da información
  • Almacenamento e custodia da información
  • Transmisión da información
  • Outros aspectos (xestión, análise, etc.)
 7. Volcado de datos
 8. Tempos de condución e descanso
  • Tempos de condución: condución ininterrumpida, diaria, semanal, bisemanal. Casos especiais
  • Tempos de descanso: descanso entre períodos de condución. Descanso diario entre xornadas, semana en curso. Descanso diario entre xornadas, semana seguinte. Descanso semanal, semana en curso e tres semanas seguintes.