CURSO ONLINE

WORD (NIVEL AVANZADO)

ELABORAR DOCUMENTOS MEDIANTE A APLICACIÓN OFIMÁTICA DE PROCESADOR DE TEXTOS; XESTIONAR TÁBOAS, GRÁFICOS, ORGANIGRAMAS E DIAGRAMAS; CREAR REFERENCIAS NOS DOCUMENTOS; UTILIZAR DOCUMENTOS MAESTROS E MACROS; COMBINAR CORRESPONDENCIA; TRABALLAR CON OUTRAS APLICACIÓNS E DISTRIBUIR DOCUMENTOS DENDE HTML.

PROGRAMA FORMATIVO

 1. INSERTAR E MODIFICAR ELEMENTOS EN DOCUMENTOS:
  1. Táboa: Dar formato a unha táboa complexa usando o Autoformato de táboas.
  2. Táboas: Uso do menú contextual das táboas xirando o texto en táboas, alineación de celdas e autoaxustar táboas.
  3. Táboas: Uso da opción Propiedades de táboa.
  4. Táboas: Anidar táboas e axustar unha imaxe dentro dunha táboa.
  5. Táboas: Convertir táboa en texto e viceversa.
  6. Columnas: Equilibrar a lonxitude das columnas dun documento.
  7. Columnas: Insertar e axustar imaxes nas columnas.
  8. Barra de ferramentas Debuxo: Coñecer a función dos botóns da barra de ferramentas Debuxo.
  9. Obxectos de debuxo: Insetar unha imaxe (obxectos de debuxo, autoformas e gráficos) nun documento de Word.
  10. Obxectos de debuxo: Modificar os atributos 3D dun obxecto de debuxo.
  11. Obxectos de debuxo: Cambiar o tamaño dun obxecto de debuxo usando o ratón.
  12. Obxecto de debuxo: Modificar os atributos da cor dun obxecto de debuxo.
  13. Obxectos de debuxo: Insertar e engadir texto ás autoformas.
  14. Gráficos: Crear gráficos a partir dos datos dun documento.
  15. Gráficos: Importar datos dunha aplicación de Excel para crear un gráfico, usando a barra de ferramentas.
  16. Gráficos: Modificar e agregar elementos de gráficos a un gráfico empregando o menú contextual.
  17. Organigrama: Insertar e deseñar un organigrama.
  18. Organigrama: Modificar o formato dun organigrama.
  19. Organigrama: Crear un diagrama. Opcións que nos ofrece a barra de ferramentas diagrama.
  20. Diagrama: Crear un diagrama de secuencia.
 2. TRABALLO AVANZADO CON DOCUMENTOS:
  1. Referencia nos documentos: notas ao pé e ao final do documentos.
  2. Referencia nos documentos: Os Marcadores.
  3. Referencias nos documentos: Referencias cruzadas.
  4. Referencia nos documentos: Crear e modificar táboas de contido.
  5. Documentos maestros: Crear un documento maestro.
  6. Documentos maestros: Crear subdocumentos.
  7. Documentos maestros: Traballar cun documento maestro.
  8. Macros: Uso e grabación de macros.
  9. Macros: Insertar unha macro nunha barra.
  10. Macros: Executar un macro.
  11. Macros: Modificar e eliminar un macro.
  12. Formularios: Coñecer a función de cada compoñente da barra de ferramentas Formularios.
  13. Formularios: Crear e modificar un formulario nun documento de Word.
  14. Traballar con documentos compartidos: Revisións simultáneas e control de cambios.
  15. Traballar con documentos compartidos: Ferramentas de resaltado.
  16. Traballar con documentos compartidos: Comparar e combinar varios documentos.
  17. Traballar con documentos compartidos: Crear varias versións dun documentos de Word.
  18. Traballar con documentos compartidos: Plantillas de grupo. Ubicacióin de arquivos.
  19. Seguridade: Protección de documentos.
  20. Seguridade: Recomendar só lectura.
 3. XESTIÓN AVANZADA DE DOCUMENTOS
  1. Correspondencia: Crear un documento principal para combinar correspondencia usando a barra de menú.
  2. Correspondencia: Creación da orix de datos.
  3. Correspondencia: Ordear rexistros.
  4. Correspondencia: Modificar o documento principal.
  5. Correspondencia: Cambiar orixe de datos.
  6. Correspondencia: Combinar os datos co documento principal.
  7. Correspondencia: Desplazarse e buscar rexistros.
  8. Correspondencia: Usar datos Outlook como orixe de datos.
  9. Correspondencia: Outras orixes de datos.
  10. Correspondencia: Crear etiquetas.
  11. Correspondencia: Crear sobres.
  12. Traballar con datos: Vincular datos de Excel dende o portapapeis con formato de táboa Word.
  13. Traballar con datos: Incrustar follas de cálculo.
  14. Traballar con datos: Modificar follas de cálculo.
  15. Traballar con datos: Ordear os datos dunha táboa dunha maneira determinada.
  16. Traballar con datos: Realizar cálculos nunha táboa coa inserción das fórmulas adecuadas.
  17. Traballar con datos: Crear fórmulas en táboas usando referencias a celdas.
  18. Distribuir documentos dende HTML: Crear e gardar un documento de Word como páxina web.
  19. Distribuir documentos dende HTML: Incluír e modificar hipervínculos.
  20. Distribuir documentos dende HTML: Convertir a HTML.