MISIÓN, VISIÓN E VALORES

  • Representación, defensa e coordinación dos intereses dos/as transportistas.
  • Defensa da liberdade de empresa e a libre competencia como factores básicos dunha economía competitiva.
  • Dignificación do sector do transporte de mercadorías.
  • Profesionalización e asesoramiento profesional dos/as transportistas, para o mellor desenvolvemento dos seus obxectivos.
  • Impulso do I+D e a innovación no sector do transporte de mercadorías.
  • Impulso da responsabilidade social e empresarial.
  • Promoción da igualdade de xénero a través da implementación de medidas que favorezan a incorporación efectiva das mulleres no sector; conciliación da vida laboral e familiar e a integración dos sectores socais máis desfavorecidos.
  • Promoción e desenrolo da prevención de riscos laborais nas empresas.
  • Defensa, respecto e protección do medio ambiente.