Así o establece a Orde SND/422/2020 de 19 de maio, publicada no BOE o mércores 20 de maio. Deste xeito, dende este xoves 21 de maio o uso de máscaras de protección é obrigatorio na vía pública e en espazos ao aire libre ou pechados de uso público, sempre e cando non se poida garantir o cumprimento da distancia mínima de seguridade de dous metros entre as persoas.

QUEN ESTÁ OBRIGADO A USALAS?

O seu uso é obrigatorio para todas as persoas maiores de 6 anos, excepto nos seguintes supostos:

 • Persoas con dificultades respiratorias.
 • Persoas ás que o seu uso resulte contraindicativo para a súa saúde, sempre xustificado.
 • Cando se leven a cabo actividades nas que resulte incompatible o seu uso.
 • Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

CANDO E ONDE HAI QUE USALAS?

RECOMENDACIÓNS DE USO

 • Antes da súa colocación:
  • Realícese unha correcta hixiene de mans, con xabón e auga abundante.
  • Revísese a integridade da máscara. Se ten algún defeto, desbotala, xa que non protexerá.
 • A colocación farase:
  • Garantindo que se coloca no sentido correcto e que os sistemas de filtrado quedan expostos na parte exterior da máscara. No caso das máscaras cirúrxicas, a parte coreada (impermeable) debe manterse como cara externa.
  • Átense as cintas ou colóquense as gomas de forma que quede colocada firmemente.
  • Axústese de xeito que tape o nariz e a boca, xa que a efectividade da protección da máscara de súa correcta colocación. Debe quedar axustada, pero ao mesmo tempo que quede cómoda para evitar durante o traballo ter que reaxustala e por tanto tocala novamente
   coas mans.
  • Ademais, verificar que se existe un bo selado entre os bordes da máscara e a cara, evitando desta forma que se filtre o aire contaminado.
 • Durante do traballo:
  • Tratar de non tocar a máscara, nin quitala para falar, tusir ou esbirrar.
  • Non compartila con outra persoa
  • Non darlle a volta.
 • Rematado o traballo, deberá retirarse:
  • Non sen antes lavar novamente as mans con auga e xabón.
  • Evitarase tocar a parte dianteira da máscara, xa que podería estár infectada. Por tanto, agarrala exclusivamente polas cintas.
  • Quítese a máscara tirando ou desatando as cintas de suxeición da cabeza, primeiro a banda inferior e logo a banda superior, sempre sen tocar a parte dianteira da máscara (imaxe 5). Logo dobre a máscara coa cara externa cara dentro.
  • Deposítese a máscara no recipiente de desfeitos biolóxicos e lávense as mans novamente.