Apetamcor conta cun Servizo de Prevención Mancomunado especializado exclusivamente no sector do transporte de mercadorías por estrada. O SPM, ten como obxectivos principais facilitar ás empresas a aplicación e cumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais, garantir unha correcta formación e información a todo o persoal implicado e fomentar unha boa política preventiva.

Documentación esencial do plan de prevención:

  • Avaliación inicial dos riscos en función dos equipos de traballo empregados, o posto de traballo concreto, as tarefas asignadas, e o seu contexto de traballo particular.
  • Planificación da actividade preventiva a un ano vista de duración, e das accións a levar a cabo pola empresa, da man do SPM de Apetamcor, para garantir a prevención do todo o persoal.
  • Formación e información obrigatoria a todo o persoal da empresa en función do seu posto de traballo.
  • Elaboración e distribución do plan de emerxencias.

O SPM de APETAMCOR tamén realiza:

  • Asesoramento e elaboración de plans de traballo específico, indispensables para algúns rexistros como o RERA (Rexistro de Empresas con Risco de Amianto), transporte de animais vivos.
  • Formación específica en estiba segundo UNE 12195 en función da tipoloxía de vehículo e da carga.
  • Formación en condución racional, e implantación de plans de mobilidade.